Regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.kancelariamajcherczyk.pl, którego właścicielem jest Marcin Majcherczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk, Al. Roździeńskiego 188C lok. 507, 40-203 Katowice, NIP 6252361574, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, email: sekretariat@kancelariamajcherczyk.pl, telefon: +48731053053 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora), dalej zwany Usługodawcą, DEFINICJE

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy www.kancelariamajcherczyk.pl, dostępny pod adresem https://www.kancelariamajcherczyk.pl/
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu, w celu zapoznania się z publikowanymi na nim treściami, w tym szczególności zapoznania się z informacjami o usługach świadczonych przez Usługodawcę
 3. Polityka prywatności – stanowiący integralną część niniejszego regulaminu dokument regulujący zakres danych zbieranych od Użytkowników, a także sposób ich przetwarzania
 4. Usługodawca – Marcin Majcherczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk, Al. Roździeńskiego 188C lok. 507, 40-203 Katowice, NIP 6252361574
 5. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4.
 6. Oferta – informacja o zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Usługodawcy
 7. Kancelaria – działalność gospodarcza prowadzona przez Usługodawcę polegająca na świadczeniu pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19, poz. 145 z późn. zm.)

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Świadczenie Usług za pomocą Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do stosowania się do jego zapisów.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie udostępnia jego Użytkownikom informacje o Ofercie oraz umożliwia za pośrednictwem Serwisu kontakt z Usługodawcą.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i poprzez korzystanie z bezpłatnych funkcji Serwisu zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Użytkownicy nie mogą za pośrednictwem Serwisu przekazywać treści o charakterze bezprawnym

§ 3. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Usługodawcę odnoszących się do świadczenia Usług.
 2. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

§ 4. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w postaci:
 • Formularza „Darmowa wycena sprawy”
 • Formularza kontaktowego
 • Panelu klienta
 • Informacji o Ofercie Kancelarii
 1. Główną funkcją oraz celem Serwisu jest informowanie o działalności przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym o Ofercie Kancelarii, lokalizacji Kancelarii oraz danych kontaktowych Kancelarii.
 2. Za pośrednictwem Formularza „Darmowa wycena sprawy” Usługodawca umożliwia Użytkownikom przekazanie Usługodawcy danych dotyczących stanu faktycznego, w ramach którego Użytkownik potrzebuje pomocy prawnej, w tym danych identyfikacyjnych i kontaktowych Użytkownika, a także przekazania w razie takiej potrzeby koniecznych dokumentów w formie załączników. W odpowiedzi na złożone zapytanie Usługodawca za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych przekazuje Użytkownikowi ofertę świadczenia usług przez Kancelarię, w tym wskazuje cenę należną za świadczenie pomocy prawnej, a także jeżeli jest możliwy do wskazania, termin wykonania zlecenia. Złożona tak Oferta wiąże Usługodawcę przez 1 dzień roboczy, poza propozycją w zakresie terminu umówienia spotkania z Użytkownikiem, która to propozycje wiąże Usługodawcę o ile zostanie potwierdzona przez Użytkownika w przeciągu 2 godzin od dnia wysłania odpowiedzi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po upływie wskazanych w poprzednim zdaniu terminów Usługodawca może w ramach dostępności swoich usług świadczyć usługi na przedstawionych warunkach lub zaproponować inne warunki świadczenia usług.
 3. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego Usługodawca umożliwia skontaktowanie się przez Użytkownika z Usługodawcą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym przekazanie danych identyfikacyjnych Użytkownika, danych kontaktowych, treści wiadomości oraz załączników.
 4. Za pośrednictwem Panelu klienta Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do prowadzonych na ich rzecz spraw, za pośrednictwem aplikacji CasuSoft, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie aplikacji dostępnym u dostawcy za pośrednictwem strony www.casusoft.pl. Korzystanie z Panelu klienta wymaga posiadania założonego przez Usługodawcę konta oraz nadania hasła do konta przy pomocy linku przesyłanego przez aplikację CasuSoft. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie i funkcjonalności aplikacji CasuSoft. Dostawcą aplikacji CasuSoft jest nSolution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września. Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000439665, NIP 7891751443, z którą kontakt możliwy jest pod adresem elektronicznym info@casusoft.pl. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w postaci aplikacji CasuSoft w ramach zakładki Dokumenty do pobrania na stronie Serwisu
 5. Za możliwość korzystania z Usług nie pobiera się od Użytkownika żadnych opłat.
 6. Każdy Użytkownik ma wolny dostęp do wszystkich Usług bez konieczności logowania się, czy zakładania konta.
 7. Przesłanie danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza „Darmowa wycena sprawy” możliwy jest wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności, co Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie kwadratu obok treści stosownego oświadczenia. Przesłanie danych za pośrednictwem tych formularzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt z Użytkownikiem przez Usługodawcę celem przedstawienia Oferty Usługodawcy za pośrednictwem wskazanego adresu elektronicznego (e-mail) lub drogą telefoniczną, jeżeli Użytkownik podał numer telefonu kontaktowego.

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Celem skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową.
 2. Celem skorzystania z Usług w postaci: Formularza „Darmowa wycena sprawy”, Formularza kontaktowego oraz Panelu klienta konieczne jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Skorzystanie z Usługi Panelu klienta wymaga spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych aplikacji CasuSoft, dostępnych u dostawcy aplikacji oraz w regulaminie o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usług spowodowane okolicznościami technicznymi, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane przerwami w dostępie do sieci Internet, przerwami w dostępie do usług hostingowych, czy przerwami w dostępie do usługi CasuSoft.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera „Polityka prywatności”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkowników przekazane w ramach korzystania w Serwisie, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres elektroniczny jeżeli stanowi dane osobowe, dane informatyczne przekazywane w ramach korzystania Serwisu, jeżeli stanowią dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 18 ust. 1-6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) e) i f) i zgodnie z pozostałą treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., RODO) w celu świadczenia Usług
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przenoszenia danych i jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody do usunięcia danych osobowych oraz cofnięcia udzielonej zgody, a prawa te Użytkownicy wykonywać kontaktując się mailowo pod adresem: sekretariat@kancelariamajcherczyk.pl
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być/będą: Poczta Polska, sądy i urzędy, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora (w tym usługi hostingowe, usługi przechowywania danych w chmurze, dostawca aplikacji CasuSoft, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu), podwykonawcy w zakresie świadczonych usług prawnych i księgowych
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych ADO, przy czym dane osobowe przetwarzane w ramach świadczenia pomocy prawnej przez ADO przechowywane będą przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone
 7. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane powyżej lub inne właściwe przepisy prawa, chyba że dane osobowe zostały uzyskane przez ADO w związku z udzielaniem pomocy prawnej, w której to sytuacji skarga nie przysługuje
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach wykorzystywanych przez ADO narzędzi informatycznych, dostarczanych np. przez serwisy Google, w których podmioty dostarczające tego typu narzędzia utrzymują swoje serwery na których odbywa się przetwarzanie danych, przy czym ADO korzysta z oprogramowania dostarczanego przez podmioty deklarujące zgodność zabezpieczenie z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa (takie jak m.in. Alphabet – właściciel marki Google, czy Microsoft).
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu

§ 7. KANCELARIA

 1. Usługodawca informuje, że świadczenie usług w ramach Kancelarii odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19, poz. 145 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o radcach prawnych).
 2. Usługodawca informuje, że wykonuje działalność gospodarczą z zakresu świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych jako radca prawny, będący członkiem samorządu zawodowego radców prawnych, na podstawie uprawnień zawodowych radcy prawnego nadanych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem wpisu KT-3887
 3. Usługodawca oświadcza, że jako radca prawny w zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do postępowania w zgodzie z zasadami etyki radcy prawnego, w tym w szczególności Kodeksie etyki radcy prawnego, które to zasady dostępne są na stronach Krajowej Izby Radców Prawnych, m.in. pod adresem: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/
 4. Usługodawca informuje, że wszystkie dane przekazane Usługodawcy, które związane są ze świadczeniem pomocy prawnej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, objęte są tajemnicą zawodową, chyba że co innego wynika z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub przepisów ordynacji podatkowej
 5. Świadczenie usług w ramach Kancelarii odbywa się na podstawie odrębnie zawartych umów lub w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług, jeżeli zostały one opublikowane

§ 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne i prawne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Usługodawcy.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Korzystanie treści zamieszczonych w Serwisie oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Użytkownik może składać reklamacje w sprawach Usług świadczonych z pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kancelariamajcherczyk.pl
 3. W reklamacji powinny zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres elektroniczny), opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji, a także proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zawierającą wszystkie dane opisane w pkt. 3 w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Użytkownika o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wszystkich danych opisanych w pkt. 3 Usługodawca zwróci się jednokrotnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego reklamacja została złożona o uzupełnienie reklamacji przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych. Reklamacja nieuzupełniona zostanie pozostawiona przez Usługodawcę bez rozpoznania, jako niestanowiąca reklamacji.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, jeżeli Użytkownik tak wskazał w treści reklamacji.

§ 10. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez użytkownika będącego konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów, jest właściwy sąd powszechny.
 3. W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany może być język polski lub język angielski wedle wyboru Użytkownika.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariamajcherczyk.pl lub telefonicznie pod numerem +48731053053, w dni robocze w godzinach od 10 do 17.

§ 12. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2019 r..
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownicy, którzy rozpoczęli korzystanie z Usług i go nie zakończyli przed wejściem w życie zmian w Regulaminie zostaną poinformowani o planowanej zmianie w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, poprzez przekazanie na podany przez Użytkownika adres email nowej treści Regulaminu w formie pliku PDF, pod rygorem bezskuteczności dokonanych zmian.Użytkownicy mają możliwość pobrania treści Regulaminu oraz Polityki prywatności za pośrednictwem Serwisu, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.