Polityka prywatności

SERWIS: www.kancelariamajcherczyk.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu na stronie www.kancelariamajcherczyk.pl zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi Polityce Prywatności. Jednocześnie Polityka Prywatności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła zobowiązań dla Usługodawcy, które to zostały wyczerpująco określone w Regulaminie Serwisu.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin Serwisu.

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

 1. za pośrednictwem Serwisu (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikami;
 2. uzyskanych w oparciu o aktywność Użytkowników w sieci Internet, w tym m.in. za pośrednictwem serwisów Facebook lub Google+

jest Marcin Majcherczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk, Al. Roździeńskiego 188C lok. 507, 40-203 Katowice, NIP 6252361574, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, email: sekretariat@kancelariamajcherczyk.pl, telefon: +48731053053 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora) – zwany dalej „Administratorem” lub Usługodawcą.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również podmioty, z oprogramowania których korzysta Administrator (wymienieni poniżej w pkt 13 ppkt 10).

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Administrator dokłada należytej staranności i stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne aby zapewnić ochronę Twoich danych, w sposób odpowiedni do zakresu i wrażliwości przekazanych nam danych. Podejmujemy kroki zgodnie z istniejącym stanem wiedzy technicznych zapobiegające dostępowi do Twoich danych przez osoby nieuprawnione. Dbamy, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane były zgodnie z prawem, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby uprawnione i upoważnione przez Administratora, a także aby dane wykorzystywane były wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny w danym przypadku.

W szczególności Administrator zabezpiecza dane za pomocą zainstalowanego na stronach Serwisu certyfikatu SSL, a dostęp do danych przechowywanych w systemach informatycznych limitowany jest wyłącznie dla upoważnionych osób, które posiadają nadany identyfikator i hasło (m.in. do konta na serwisie CasuSoft). Dane znajdują się na szyfrowanych nośnikach danych.

Administrator chroni dane przekazywane zarówno w ramach Serwisu, jak i przekazane przez Użytkowników za pomocą zewnętrznych serwisów, m. in.:

 • Facebook.com, jego podstron i aplikacji, jak i innych podmiotów powiązanych z marką Facebook, przy czym Administrator informuje, że nie posiada wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Facebook, które to zasady uregulowane są przez te podmiotu, a o których informację można znaleźć m.in. tutaj: https://www.facebook.com/policy.php
 • Google.com, jego podstron i aplikacji, jak i innych podmiotów powiązanych z marką Google, przy czym Administrator informuje, że nie posiada wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Google, które to zasady uregulowane są przez te podmiotu, a o których informację można znaleźć m.in. tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Dostarczanych przez firmę Microsoft, w tym pakiet Office365 (m.in. SharePoint, Outlook.com, OneDrive), przy czym Administrator informuje, że nie posiada wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Microsoft, które to zasady uregulowane są przez te podmiotu, a o których informację można znaleźć m.in. tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

4. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

W każdym przypadku cel i zakres wykorzystywanych danych zależy od podejmowanych przez Użytkownika aktywności, a sposób i ramy ich przetwarzania przez Administratora wyznaczają przepisy prawa lub wyrażona przez Użytkownika zgoda. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, o zakresie zgody Użytkownik informowany jest w momencie jej udzielania.

Możliwe cele przetwarzania danych przez Administratora to w szczególności:

 • Realizacja Usług lub realizacja umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię;
  • Przyjęcie oraz odpowiedź na wysłane za pomocą środków porozumiewania się na odległość wiadomości oraz zapytania o ofertę Kancelarii (m.in. za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu, czy za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger)
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
  • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Ciebie, w tym w szczególności może przetwarzać Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres prowadzenia działalności, oznaczenie profilu w mediach społecznościowych, nr rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej [NIP] i inne, podane w ramach korespondencji lub współpracy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzaniu podlegały jedynie dane, które są konieczne w danym przypadku.

 • Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, na przykład do kontaktu za pośrednictwem formularzy, złożenia reklamacji czy złożenia zapytania o ofertę Kancelarii.

Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest uprzednio w Serwisie, z wyszczególnieniem podanie których danych jest dobrowolne, a podanie których umożliwi nam lepszą komunikację z Tobą.

Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia niektórych Usług lub brakiem możliwości skorzystania z Oferty Kancelarii.

6. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą prawną przetwarzania danych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m art. 18 ust. 1-6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) e) i f) RODO.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, m.in. w celu przedstawienia Oferty Kancelarii podstawą prawną przetwarzania przesłanych danych jest Twoja zgoda.

7. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie wpływa to na żadne podejmowane decyzje. Dane osobowe mogą jednocześnie podlegać zautomatyzowanej analizie przez podmiotu, z oprogramowania których korzysta Administrator (m.in. Google Maps).

8. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Zakres podmiotów, którym przekazane mogą być Twoje dane zależy od zakresu Usług, z których skorzystasz.

Podane dane mogą być przekazywane podmiotom takim jak: Poczta Polska, sądy i urzędy, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora (w tym usługi hostingowe, usługi przechowywania danych w chmurze), podwykonawcy w zakresie świadczonych usług prawnych i księgowych

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki (pkt 13 ppkt 10). [MM1] 

9. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, dostarczanych np. przez serwisy Google, w których podmioty dostarczające tego typu narzędzia utrzymują swoje serwery na których odbywa się przetwarzanie danych, przy czym Administrator korzysta z oprogramowania dostarczanego przez podmioty deklarujące zgodność zabezpieczenie z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa, w tym RODO (takie jak m.in. Alphabet – właściciel marki Google, czy Microsoft).

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 2. ograniczenia ich przetwarzania,
 3. zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych
 5. usunięcia danych osobowych oraz cofnięcia udzielonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody)
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza właściwe przepisy prawa, chyba że dane osobowe zostały uzyskane przez ADO w związku z udzielaniem pomocy prawnej, w której to sytuacji skarga nie przysługuje.

11. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane w ramach świadczenia pomocy prawnej przez Administratora przechowywane będą przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

W zależności od zakresu danych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych.

12. Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator będzie się z Tobą kontaktował z informacją handlową o swojej ofercie wyłącznie w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania.

13. Pliki „cookies”

1. Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają z Serwisu (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

2. Z jakiej technologii korzystamy?

W Serwisie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celach statystycznych oraz dla dostosowania do Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści np. w ramach Google Maps. Podczas wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

3. Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

4. Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta z Serwisu stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w systemie CasuSoft – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas wizyty w Serwisie.

5. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

6. Do czego używamy plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie z Serwisu, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą zbieraniu anonimowych informacji statystycznych.

7. Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

Tak, możesz to zrobić w każdym czasie poprzez właściwe skonfigurowanie Twojej przeglądarki i wyłącznie plików cookies.

8. Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. W Serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

9. Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 13 ppkt. 10 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej będą przechowywane przez okres wskazany powyżej w niniejszej Polityce.

10. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym.

Rodzaj OpisCzas wygaśnięcia
PAGECACHE_ENVPotrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony. 1 dzień
frontendPrzechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w Sklepie Internetowym. 1 dzień
snowmessagePotrzebny do wyświetlania komunikatów w sklepie.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka użytkownika odpytuje sklep o treść komunikatów i wyświetla je użytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.
do zamknięcia przeglądarki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu] Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta). do zamknięcia przeglądarki
store Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego. do zamknięcia przeglądarki
cookies_acceptedTworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem. 365 dni
userCountryPrzechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP. 365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju]Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP użytkownika. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany sklepu na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP użytkownika. Powiązane z ciasteczkiem userCountry. 365 dni
ygcZawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu. 365 dni
woocommerce_items_in_cartPozwala określić kiedy dokonywana jest zmiana zawartości w koszykudo zamknięcia przeglądarki
wp_woocommerce_session_Przechowuje unikalny kod użytkownika, który pozwala określić zawartość koszyka danej Osoby Odwiedzającej w bazie danych.2 dni

11. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies).

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania z Serwisu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej.

W ramach działalności Serwisu Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookie:

 1. Google Analytics
 2. Google Search Console
 3. Facebook

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

12. Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

14. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, a także w ramach Serwisu Facebook.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia zapytania za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

15. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności odnośnik do Panelu Klienta za pomocą aplikacji: CasuSoft. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Administratora.

16. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania aktualną, jak i archiwalną wersję Polityki prywatności.

17. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2019 r.

Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.